Platby

Platby

 

Z důvodu zvýšení cen většiny druhů potravin, bude s platností od 1. září 2022 

zvýšena úplata za školní stravování.

Stravné pro děti do 6 let věku:  

Přesnídávka           11,-- Kč

Oběd                      20,-- Kč

Svačina                  10,-- Kč

------------------------------------------------

Celkem                  41,-- Kč

 

Stravné pro děti, které dovrší ve školním roce 7 let: 

Přesnídávka             11,-- Kč

Oběd                        23,-- Kč

Svačina                    10,-- Kč

-----------------------------------------------

Celkem                   44,-- Kč

 
Součástí jídel je vždy nápoj.

Žádáme rodiče, aby na svých BÚ překontrolovali limit pro svolení k inkasu ve prospěch účtu ŠJ.

 

 

PLATBY za stravné se hradí bezhotovostním platebním stykem SVOLENÍM K INKASU.

 

Číslo účtu ŠJ: 879960247/0100 

 

Je nutné ke dni nástupu dítěte do MŠ odevzdat vedoucí ŠJ vyplněnou Přihlášku ke stravování s potvrzením banky o povolení k inkasu.

Stravné je vybíráno zálohově na aktuální měsíc ( + - přeplatky, nedoplatky z předcházejícího měsíce).

Splatnost transakce na odloučeném pracovišti je ke dni 10 každého měsíce, připadne-li datum na den pracovního klidu nebo volna, pak předchozí pracovní den.

 

VYÚČTOVÁNÍ  NA KONCI  ŠKOLNÍHO  ROKU

Školní rok končí vždy dnem 31. srpna.

Vyúčtování stravného se provede jen u dětí odcházející do základní školy.

Případný přeplatek je zaslán na účet, ze kterého byly platby prováděny. Rodiče dětí, kteří hradí úhradu stravného hotově, si jej mohou vyzvednout u vedoucí školní jídelny proti podpisu  v září ( ve dnech, kdy dochází k hotovostnímu výběru).

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí stravovny, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti a to vždy ve dnech, které jsou k tomu předem určeny (termín je každý měsíc vždy uveřejněn na nástěnce MŠ)

 

 

 

Zpět na rozcestník